Home » Vài Hình Chụp Trong Tuần

Vài Hình Chụp Trong Tuần

 

 

Trình diên áo bà ba tai APEC. Hình: Internet

 

Hình người cao cổ ở Miến Diện và Thái Lan. Hình: Vũ Công Hiền

 

 

Đèn trời tại Chiang Mai, Thái Lan. Hình: Vũ Công Hiền

Total Views: 2886 ,