Home » Đón Trung Tướng Ngô Quang Trưởng (giũa), Đại Tá Võ Văn Cầm (phải) tại San Francisco 1986

Đón Trung Tướng Ngô Quang Trưởng (giũa), Đại Tá Võ Văn Cầm (phải) tại San Francisco 1986

Total Views: 414 ,