Home » Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 – Nguyễn Tấn Phận

Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 – Nguyễn Tấn Phận

Bài viết đăng trên Dân Làm Báo ngày 23/5/2014. Tuy không còn tính thời sự nhưng tác giả vẫn bảo vệ nội dung bài viết.  Nguyễn Tân Phận ̣(Phan Nguyen)

 

Total Views: 858 ,

Related posts:

Vấn đề ăn chay, ăn mặn trong đạo Phật
Tây Ninh - Bài Nói Chuyện của GS Nguyễn Thanh Liêm
Thomas Jefferson vs the Muslim World

Name of author

Name: Phan