Home » Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 – Nguyễn Tấn Phận (Phan Nguyen)

Nhắc Lại Vụ Giàn Khoan HD 981 Nhân Đại Hội Đảng CS 12 – Nguyễn Tấn Phận (Phan Nguyen)

Bài viết đăng trên Dân Làm Báo ngày 23/5/2014. Tuy không còn tính thời sự nhưng tác giả vẫn bảo vệ nội dung bài viết.  Nguyễn Tân Phận ̣(Phan Nguyen)

 

Total Views: 991 ,

Related posts:

Why the Spratly Islands Dispute Matters By Derek DeLuca
Giá Trị Tinh Thần Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa
North Korea does not have capacity to hit U.S. 'with any degree of accuracy': U.S. general

Name of author

Name: Phan