Home » Sân Trường Đại Học

Sân Trường Đại Học

 

 

Photoshopped by Phan Nguyen

 

 

Truc Vy

 

 

Natalie Than

 

 

 

 

 

Trúc Vy , Cal State University, Fullerton 2014

 

 

Photoshopped by Phan Nguyen

 

 

Golden West College Bookstore. Photo: Phan Nguyen

 

 

GWC Book store 01-15-2018 IMG_0459

 

 

Bich Trang GWC 2010

 

 

Nhàn Golden West College 2012

 

 

Tú Anh.

 

 

T Anh, University of California, Irvine 2014

GWC Book Store

Total Views: 3510 ,